Zorg

Leerlingenzorg op CBS Het Kompas

We willen als school graag een school zijn waar zorg en aandacht is voor ieder kind en waar het kind wordt uitgedaagd optimaal te presteren binnen zijn of haar mogelijkheden.

Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2012 is de wet op passend onderwijs ingevoerd. Het uitgangspunt van passend onderwijs is, dat iedere leerling onderwijs krijgt op een passende plek die aansluit bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerling. In de praktijk betekent dit dat de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een steeds belangrijkere plaats inneemt en er minder verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs zullen plaatsvinden. Onze intern begeleider coördineert en organiseert deze zorg.
 
Om goed te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling is het belangrijk om  eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. Volgens een toetsrooster worden er in alle groepen observaties en toetsen uitgevoerd, op zowel cognitief (leren) als op sociaal/emotioneel gebied.

Groepsbesprekingen en zorgteam
Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen, bespreken we de leerlingen regelmatig tijdens groepsbesprekingen. Tijdens deze besprekingen richten we ons op de vraag hoe we de leerlingen het beste verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Dat kan bijvoorbeeld door hen extra hulp en oefening te bieden, maar ook door hen juist meer uitdaging te geven. De extra hulp kan zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied geboden worden. Naast groepsbesprekingen worden er per schooljaar vier zorgteambesprekingen gepland. Tijdens deze zorgteambespreking zijn een orthopedagoog, een ambulant begeleider van het speciaal basisonderwijs, de intern begeleider en de leerkracht aanwezig. Een leerling wordt in het zorgteam besproken als we vragen hebben over de manier waarop we de zorg rondom een specifieke leerling vorm kunnen geven, zodat het komt tot groei in zijn ontwikkeling. Dit kan zowel op het gebied van leren als van gedrag zijn. Als uw kind besproken wordt in het zorgteam, wordt dit eerst door de leerkracht met u overlegd.
 
Hulpplannen
Om goed te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling is het belangrijk om  eventuele problemen vroegtijdig te signaleren.  Volgens een toetsrooster worden er in alle groepen observaties en toetsen uitgevoerd, op zowel cognitief (leren) als op sociaal/emotioneel gebied. Voor de leerlingen die extra hulp nodig hebben, stelt de leerkracht hulpplannen op. In een hulpplan wordt beschreven aan welke doelen er gewerkt wordt en hoe we deze doelstellingen willen behalen. Het hulpplan wordt na een aantal weken besproken en geëvalueerd met de intern begeleider en eventueel bijgesteld.  Extra hulp wordt over het algemeen gegeven binnen de groep door de eigen groepsleerkracht.  Daarnaast hebben we op onze school een remedial teacher (juf Maartje) die extra hulp geeft aan (kleine groepjes) kinderen buiten de groep.

Externe instanties
Voor sommige leerlingen is het nodig om de hulp van externe instanties in te schakelen. De intern begeleider onderhoudt contact met de schoolmaatschappelijk werkster, logopediste, oefentherapeut en ambulant begeleiders van scholen voor speciaal (basis)onderwijs.